15 ก.ย. 2560
โครงการกล้าดีปี 2 โดนใจกรรมการและผู้ใหญ่ใจดีมีผู้สนับสนุนครบทุกโครงการ !

ประกาศผลทีมที่เข้ารอบสุดท้าย โครงการ #กล้าดี
นอกจากน้องๆ ทีเข้ารอบทั้ง 5 ทีมแล้ว

ทีมที่เข้ารอบและได้ทุนการดำเนินโครงการจาก กฟผ.(ไม่เรียงลำดับคะแนน)
1. “อะเมซิ่งรถถีบ” โรงเรียนสา
เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการ รีไซเคิลโดยชูการนำจักรยานเก่าเก่ามาพัฒนาเป็นเครื่องออกกำลังผสมกับการบำบัดน้ำเสีย โดยมีแรงบันดาลใจมาจากกังหันชัยพัฒนา แถมด้วยการปั่นจักรยานเพื่อผลิตไฟด้วย
2. “บ้านในป่า ป่าในโรงเรียน ห้องเรียนธรรมชาติ สร้างหัวใจนักอนุรักษ์” โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
โรงเรียนมีพื้นที่ป่าอยู่ 100 กว่าไร่ จัดทำห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนทั้งในเรื่องประโยชน์ของป่า ยาสมุนไพร อาหาร
3. “เยาวชนกล้าดี รักษ์ป่าต้นน้ำน่าน” โรงเรียนบ้านห้วยฟอง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ส่งเสริมการปลูกไผ่และมาเวอรี่ในชุมชน และจัดทำศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนเรื่องไผ่และมัลเบอร์รี่ที่จะสามารถลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดและสร้างรายได้
4. “กล้าดีวิถีพอพียง” โรงเรียนแม่จริม
แก้ปัญหาน้ำแล้งด้วยการรักษาป่าต้นน้ำสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของป่า ด้วยหลากหลายกิจกรรม เช่น อุ้ยชวนหลานไปแอ่วป่า จนถึงการทำ QR Code ให้ความรู้ติดกับต้นไม้
5. “พืช ๓ ชนิด พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเมือง” โรงเรียนสตรีศรีน่าน
คุณณรงค์ปลูกพืชสามชนิด ในชุมชนบ้านพระเกิดได้แก่กล้วยน้ำว้า กระท้อน มะไฟจีน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างรายได้ โดยมีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

ทีมที่ได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินการจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
1. “พลิกที่ร้างสร้างอาชีพ” โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
2. “สร้างสรรค์หัตถกรรมลายศิลป์ สู่แดนดินถิ่นป่ากลาง” โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗
3. “วิถีมะเกี๋ยง สู่การเรียนรู้ ฟื้นฟูเมืองน่านอย่างยั่งยืน” โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
4. “หากิ๋นกับป่า” กลุ่มเยาวชน ฮักกิ๋น ฮักป่า โรงเรียนตาลชุม
5. “ร่มรื่น เขียวขจี ด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง” โรงเรียนปัว
6. “เพิ่มพื้นที่สีเขียวสวนครัวคนเมือง” ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสตรีศรีน่าน
7. “ปุ๋ยหมักจามจุรี” โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

ทีมที่ได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินการจาก บริษัท ไร่ทิพย์ จำกัด
1. เพิ่มป่าสร้างรายได้ กับต้นไม้มหัศจรรย์ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ทีมที่ได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินการจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
1. ปลูก “ป่าสมุนไพร (Herbal Forest)” กลุ่มเยาวชนต้นกล้าแห่งลุ่มน้ำน่าน (ตาลชุม)
ทีมที่ศูนย์ประสานงานประชาคมน่านได้จัดหาทุนเป็นกำลังใจให้แล้วทุนละ 5000 บาท
1. “ไก่พันธุ์ไข่ ลดโลกร้อน” โรงเรียนเมืองแงง
2. “Mulberry Make Money” โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3. “มะคาเดเมียสร้างป่าเพิ่มมูลค่าเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” โรงเรียนบ่อเกลือ
4. “ปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่าน่านผ่านนิทานทำมือ” สำนึกรักษ์ป่า (ตาลชุม)

ข่าวสาร / กิจกรรมอื่นๆ

Copyright© EGAT Reforest 2015 All rights reserved.