28 พ.ย. 2560
โครงการ “กล้าดีวิถีพอพียง” โรงเรียนแม่จริม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “กล้าดี”

จากการที่ สมาพันธ์สื่อสารมวลชนและสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อโครงการ “กล้าดี” โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดน่าน ร่วมระดมความคิด นำเสนอโครงการที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านอย่างยั่งยืน ภายใต้รูปแบบ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กพูด” ซึ่งมีโรงเรียนและกลุ่มเยาวชนที่สนใจในจังหวัดน่าน ส่งโครงการเพื่อเข้าประกวดจำนวนมาก โดยมีทีมที่ผ่านเกณฑ์ในการนำเสนอรอบแรกจำนวน 18 ทีม ซึ่งทุกทีมจะได้รับทุนในการศึกษาข้อมูลและจัดทำนิทรรศการแสดงผลงานของตนเองในงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ “ใต้ร่มพระบารมี หยดน้ำองค์ภูมี ชุบแผ่นดิน” ที่จัดขึ้น ณ. โรงแรมเทวราช เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ในงานนี้เยาวชนคนน่าน ได้แสดงความสามารถทั้งเชิงวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ แสดงให้เห็นแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลากหลาย ทั้งการ ปลูกที่ท้อง ปลูกที่ใจ และปลูกในป่า ทำให้หน่วยงานที่เข้าร่วมรับชม “ประทับใจและให้การสนับสนุนทุนดำเนินงานตามความเหมาะสมแก่ทุกทีม”
จากการนำเสนอคณะกรรมการที่ประกอปไปด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วนของเมืองน่านได้คัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 5 ทีมซึ่งจะได้รับทุนในการดำเนินโครงการจำนวนโรงเรียนละ 20,000 บาท เพื่อให้เยาวชน “กล้าดี” ได้ดำเนินงานตามที่ตนเองนำเสนอไว้ นอกจากนี้ เยาวชนทั้ง 5 ทีมยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตากเพื่อนำความรู้มาพัฒนาโครงการของตนเองนอกจากนี้ดำเนินโครงการ แต่ละทีมจะได้รับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะจากกรรมการและผู้เชี่ยวชาญตลอดการทำงานอีกด้วย
และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน) คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกับตัวแทนจาก กฟผ.ได้ดเกินทางไปตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินโครงการของทีมที่เข้ารอบ 5 ทีม ในพื้นที่ดำเนินการจริง ซึ่งทุกทีมจะรายงานสรุปผลการดำเนินการรวมถึงปัญหาและอุปสรรค์ ระหว่างการดำเนินงาน ให้กรรมการได้รับฟังและให้คำแนะนำเพิ่มเติม โดยทุกทีมที่เข้ารอบในปีนี้สามารถทำโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตนเองตั้งใจไว้ทำให้กรรมการมีความหนักใจในการตัดสินเป็นอย่างมาก

ผลการตัดสินครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน “กล้าดี” ประจำปี 2560

รางวัลชนะเลิศ
โครงการ “กล้าดีวิถีพอพียง” จากโรงเรียนแม่จริม

รางวัลรองชนะเลิศ
โครงการ “อะเมซิ่งรถถีบ” จากโรงเรียนสา
โครงการ “เยาวชนกล้าดี รักษ์ป่าต้นน้ำน่าน” จากโรงเรียนบ้านห้วยฟอง

รางวัลชมเชย
โครงการ “พืช ๓ ชนิด พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเมือง” จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน
โครงการ “บ้านในป่า ป่าในโรงเรียน ห้องเรียนธรรมชาติ สร้างหัวใจนักอนุรักษ์” จากโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม

โครงการ “กล้าดี” ที่เปิดโอกาสให้ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กพูด” โดย สมาพันธ์สื่อสารมวลชนและสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งจัดเป็นปีที่ 2 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในจังหวัดน่านและส่วนกลางเป็นอย่างดี สำหรับโครงการที่ส่งเช้าประกวดคณะทำงานจะติดตามและช่วยพัฒนาให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของป่าต้นน้ำเมืองน่านต่อไป

ข่าวสาร / กิจกรรมอื่นๆ

Copyright© EGAT Reforest 2015 All rights reserved.