24 พ.ย. 2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 24 พ.ย. 60 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามการใช้งบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน ในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับชุมชนตามแนวทางโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ บนพื้นที่สูง บ้านหาดเค็ดและบ้านสบยาว ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเกษตรกร ลดรายจ่าย สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน โดยในพื้นที่บ้านหาดเค็ด ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ทางกระทรวงพลังงานได้สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย ขนาดกำลังการผลิต 4,200 วัตต์ พร้อมถังพักน้ำคอนกรีต จ่ายน้ำด้วยระบบท่อไปยังแปลงเกษตรของเกษตรกร จำนวน 293 ราย ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ทำให้กลุ่มเกษตรกรมี ผลผลิตเพิ่มขึ้น สร้างรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกร ทำให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บ้านดงป่าสัก ตำบลฝายแก้ว จังหวัดน่าน และเยี่ยมชมศักยภาพการดำเนินโครงการระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และร่วมปลูกต้นไม้โครงการปลูกป่า กฟผ. “ปลูกที่ใจ คือ ปลูกที่ยั่งยืน พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การลงพื้นที่จังหวัดน่านครั้งนี้ เป็นการติดตามการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชนเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานให้กับภาคการเกษตรด้วยพลังงานสะอาดตามศักยภาพของท้องถิ่น ภายใต้งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านโครงการพลังงานชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน โดยได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับชุมชนตามแนวทางโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ บนพื้นที่สูง บ้านหาดเค็ดและบ้านสบยาว ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งถือเป็นโครงการที่กระทรวงพลังงาน


ข่าวสาร / กิจกรรมอื่นๆ

Copyright© EGAT Reforest 2015 All rights reserved.